Köszönjük! Elküldtük az aktivációs linket.

Nézd meg az email fiókodat, és aktiváld a hírlevelet!

hirdetés

RINGIER KIADÓ KFT.

www.mainap.hu

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. „Szabályzat”: a Szolgáltató által üzemeltetett mainap.hu internetes portál szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza és kötelező mind a regisztrációval rendelkező, illetve a regisztrációval nem rendelkező személyek részére; Amennyiben valamely személy a szolgáltatások bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

1.2. „Weboldal”: a Szolgáltató által üzemeltetett alábbi internetes portál:mainap.hu.

1.3. „Szolgáltató”: Ringier Kiadó Kft. (1082 Budapest, Futó u. 35-37.);

1.4. „Látogató”: a Weboldal látogatója;

1.5. „Sajtótermék”: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.

1.6. „Felhasználó”: bármely személy, aki a Weboldal regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe veszi.

1.8. „Smtv”: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

1.9. „Ptk”: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

1.10. „Szjt”: a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény;

1.11. „Ekertv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény;


2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Jelen Szabályzat tartalmazza a Szolgáltató és a Weboldalt használó bármely harmadik személyek között létrejött jogviszonyokban a felek jogait és kötelezettségeit.

2.2. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele a jelen Szabályzat alapján történik. A regisztráció első lépése a regisztrációs lap a valóságnak megfelelő adatokkal történő hiánytalan kitöltése. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül, és tartalma nem ütközik már létező regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát ismeri.

2.3. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

2.4. Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

2.5. A regisztrációval Felhasználó beleegyezik, hogy a megadott e-mail címére a Szolgáltató reklám célú elektronikus hirdetéseket küldjön. A Felhasználó bármikor letilthatja az elektronikus hirdetések fogadását.

2.6. A Szabályzat szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. A Felhasználók által a Szolgáltatónak nem jelzett postacím, illetve e-mail cím változásából vagy szolgáltatóik (postai, internet szolgáltatás) érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.


3. SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. Sajtótermékek

3.1.1. A Szolgáltató weboldalon közzétett sajtótermékek tartalmáért a Szolgáltató felelőssége a mindenkor hatályos Mttv. és az Smtv. rendelkezéseinek megfelelően alakul.

3.1.2. A Weboldalon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

3.1.3. Engedély nélkül is átvehetőek anyagok kizárólag a következő formában:

  • -cím
  • -közvetlen link az adott Weboldalon található teljes cikkre.

4. ADATVÉDELEM

4.1. Azon adatokat, melyeket a Felhasználók a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan bocsátanak Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató csak a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezésének megfelelően használhatja fel.


5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így például, de nem kizárólagosan az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért.

5.2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

5.3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

5.4. Amennyiben bármely személy a saját weboldalán a Weboldalra, vagy annak bármelyik elemére mutató linket (hiperhivatkozást) kíván elhelyezni, azt eltérő egyedi megállapodás hiányában a következő módon teheti meg:

  • -cím
  • -közvetlen link az adott Weboldalon található teljes cikkre.

5.5. A Weboldal tartalmának a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben haladéktalanul jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

5.6. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely személy a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy ezen személy felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés abban az esetben is alkalmazható, ha más személyek adataival történik visszaélés.

5.7. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen túl Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

5.8. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott személy tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Felhasználók vagy a Látogatók által okozott, vagy egyébként a magatartásukkal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5.9. Amennyiben a Látogatók, illetve a Felhasználók magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, úgy Szolgáltató törölheti ezen személyek regisztrációját, továbbá a fentiek kötelesek minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót bármely jogellenes magatartásuk miatt vagy azzal összefüggésben éri.


6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy törölje, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy bármely egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

6.2. Ha Szolgáltató valamely, jelen Szabályzatban meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Szolgáltató lemondott. A fentiekben a Szolgáltató részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Szolgáltató rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.


Jelen Szabályzat rendelkezései 2013. február hó 15. napjától visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.mainap.hu weboldalon kerül közzétételre.

Budapest, 2013. február hó 15.